الف لیلہ/ سرشار ، رتن ناتھ ؛ مترجم Alif lailah / tarjumah, Ratan Nath Sarshar - Karachi: Oxford University Press, 2011 - 347 p. ; 321 p. ; 464 p. ; 566 p. ; 24 cm - اردو کلاسیک:سیریز ایڈیٹر شمس الرحمن فاروقی .

9780199060160 (v. 1) 9780199060436 (v. 2) 9780199062089 (v. 3) 9780199062096 (v. 4)


Urdu literature
عربی کہانیاں--تراجم ، اردو

891.439 / ALI 2011 925